Hrubé stavby

Provádění zdiva: první řada cihel a obvodové zdivo

Způsob provedení zdiva má zásadní význam pro dosahování deklarovaných vlastností. Proto je nutné dodržovat správné zásady pro provádění.

Můžeme rozlišit tři základní způsoby zdění:

Zvláštní zásady si vyžaduje zdění z akustických cihel.
Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30 °C. Při teplotách nižších než -5 °C je zdění zakázáno (při použití PU pěny HELUZ je mezní teplota -10 °C). Zdicí prvky nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak promočené. Při teplotách nad +10 °C doporučujeme cihly před nanášením malty navlhčit vodou (molitanovým válečkem či rozprašovačem). Při zdění za očekávaných teplot kolem 0 °C doporučujeme používat zimní variantu pojiv. Již zhotovené zdivo chráníme před povětrnostními vlivy, zejména před intenzivním deštěm, proti nadměrnému provlhnutí nebo rychlému vysychání.

Zdivo po skončení práce přikryjeme např. fóliemi.

První řada cihel

Výška zděných stěn zhotovených během jednoho pracovního dne má být omezena tak, aby nedošlo ke ztrátě její stability a k vyčerpání pev¬nosti čerstvé malty. Při určování mezní výšky pracovního záběru se má brát v úvahu tloušťka stěny, druh malty, hmotnost cihel a intenzita zatížení větrem.

Obvodové zdivo

Provedeme kontrolu rovinnosti podkladu pro zdění, nerovnosti je nutno vyrovnat zakládací maltou. Je nutné prověřit, zda je na připravovaném podkladu pro zdění požadována vodorovná izolace proti vlhkosti. Případné pásy izolace by měly být položeny pod budoucí zeď v šířce o 150 mm větší než je šířka stěny (u obvodového zdiva) tak, aby se mohlo provést jejich bezproblémové napojení.

Před začátkem vyzdívání stěn z nebroušených cihel si připravíme ohoblovanou rovnou lať, na které si uděláme značky po 250 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu. Délku latě doporučujeme shodnou s výškou budoucí zdi.

Jako první uložíme cihelné bloky do rohů stavby a spojíme je z vnější strany zdiva napnutou zednickou šňůrou. Potom uložíme cihelné bloky u dveřních ostění. Maltové lože nanášíme o stejné šířce jako tloušťka budoucí zdi a bez přerušení (cihelné bloky HELUZ nevyzdíváme na obvodové pruhy malty tzv. přerušované maltové lože).

Polohu vyzdívaných nebroušených cihelných bloků srovnáváme gumovou paličkou podle vodováhy a připravené latě. Maltu vytékající z ložné spáry stáhneme zednickou lžící, aby nepřesahovala přes hrany cihelných bloků.

Další řady cihel zdíme na sraz tak, aby převazba svislých styčných spár byla minimálně 95 mm u výšky tvarovek 238 mm (nebroušené cihly) a 100 mm u výšky 249 mm (broušené cihly). Při používání doplňkových cihel vychází optimální převazba na ½ cihly.

Pro vazbu zdiva z cihelných bloků HELUZ v šikmých rozích nebo v případech, kdy délkový modul zdiva nevychází v násobcích 250 mm je nezbytné cihelné bloky řezat. Řezání lze provádět na stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami. Cihly můžeme řezat též ruční pilou HELUZ.

Mezeru o šířce 5-15 mm mezi přířezem a cihlou vyplníme přednostně pomocí tepelněizolační zdicí malty, popř. výjimečně PU pěnou, kterou před omítáním z každé strany líce zdiva odstraníme do hloubky cca 3 cm a zatřeme omítkou, popř. maltou. Širší spáry vyplňujeme vždy tepelněizolační maltou nebo přířezem cihly.

Pokud není ve styčné spáře mezi dvěmi cihelnými bloky spoj typu pero drážka, je nutné svislou styčnou spáru promaltovat.

Pokud výška zdiva není vázána ve výškovém modulu 250 mm, je možné použít doplňkové cihly nízké nebo cihly upravit na požadovanou výšku řezem. Svislost zdiva průběžně kontrolujeme pomocí vodováhy a olovnicí.