Přesné založení zdiva

Technická pomoc při založení zdiva

Technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou pod broušené cihly HELUZ je poskytována na objednání. Tato služba je omezena dobou pěti hodin. V ceně broušených cihel HELUZ je dodáno množství zakládací malty odpovídající tloušťce maltového lože 20 mm. Předmětem technické pomoci je výpomoc zakládacího technika při srovnávání maltového lože pod první řadu zdiva z broušených cihel. Jde o vyrovnání maltového lože na základové desce do jedné roviny tak, aby první řada cihel mohla být položena přesně vodorovně a svisle. Toto je základem pro správné provádění zdiva z broušených cihel.
Za pravoúhlé založení stavby a správné délkové rozměry stavby a světlosti odpovídá zhotovitel stavby.

Zakládací technik neprovádí samotné stahování zakládací malty, ani pokládku cihel. Technik může v případě potřeby seznámit stavebníka, či dodavatele stavby s postupy zdění, zakládání rohů, vazeb a ostění otvorů (tj. použití doplňkových cihel).
Zakládací technik je vybaven nivelačním přístrojem, stativem, nivelační latí, metrem, pásmem a dvěma vyrovnávacími sadami (slouží jako vodítko pro stahování zakládací malty)…

Připravenost staveniště (před příjezdem zakládacího technika)

Vnitřní povrch zdiva

Pro úpravu vnitřního povrchu zdiva se používají omítky, které se následně malují, tapetují nebo obkládají.

Vnitřní omítky ovlivňují i vnitřní mikroklima – zejména vlhkostní – a to kvůli svojí obvyklé tloušťce mezi 10 a 20 mm, která zaručuje určitou „akumulační hmotu“ a tedy schopnost uvolňovat či akumulovat vzdušnou vlhkost.

V současné době se používají vápenocementové, vápenosádrové, sádrové či vápenné omítky podle požadavků architekta či investora. Mezi speciální omítky můžeme zařadit hliněné omítky vyznačující se příznivým ovlivňováním vnitřního mikroklimatu, zvukověpohlitvé – snižují dobu dozvuku a tím příznivě ovlivňují akustické mikroklima nebo tzv. klimaatkivní omítky vyznačující se příhodným ovlivňováním vlhkostního režimu vnitřního vzduchu.

Vnější povrch zdiva

Vnější povrch zdiva musí zajistit ochranu zdiva proti provlhčení (např. od deště). Pro vnější povrchovou úpravu cihelného zdiva se používají omítkové systémy, vyznačující se dlouho životností, ideálně s tepelněizolační jádrovou omítkou případně s lehčenou jádrovou omítkou. Volbu vhodných omítkových systémů na konkrétní stavbu je vždy vhodné konzultovat s výrobcem či dodavatelem omítek.

Vnější povrchové úpravy cihelného zdiva mohou být rozmanité a podle kvalitativních vlastností je můžeme rozdělit od nejušlechtilejších po málo ušlechtilé:

Požadované vybavení pracoviště

Požadovaná pracovní síla

Založení první řady broušených cihel je možné provádět těmito způsoby:

Při zdění na tenkovrstvé malty:

  • Broušené cihly se zakládají do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože, přičemž se musí dbát na to, aby zakládací malta nebyla přeschlá, je nutno ji udržovat v dostatečně vlhkém stavu (při vyšších teplotách nutnost kropení). Cihly musí být zbaveny prachu popř. jiných nečistot (při vyšších teplotách je cihly vhodné vlhčit). Nutno se řídit pokyny technika. Doporučujeme první den vyzdít max. 3 řady cihel.
  • Doporučený způsob – Broušené cihly se ukládají zpravidla na jeden den vyzrálou zakládací maltu, na kterou je před položením cihel nanesena zubovým hladítkem (výška zubu 6 mm) tenkovrstvá malta


Při zdění na PU pěnu HELUZ:

  • Broušené cihly se zakládají do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože, přičemž se musí dbát na to, aby zakládací malta nebyla přeschlá, je nutno ji udržovat v dostatečně vlhkém stavu (při vyšších teplotách nutnost kropení). Cihly musí být zbaveny prachu popř. jiných nečistot (při vyšších teplotách je cihly vhodné vlhčit). Nutno se řídit pokyny technika. Doporučujeme první den vyzdít max. 3 řady cihel.
  • b) Doporučený způsob – Broušené cihly se ukládají zpravidla na jeden den vyzrálou zakládací maltu, na kterou se před uložením cihel nanesou dvě housenky PU pěny Heluz. (Pozor: je nutné dbát na absolutní vyrovnání zakládací malty). Doporučujeme v případě zdění na PU pěnu Heluz také založení cihel do tenkovrstvé malty (místo na PU pěnu), která však není automaticky součástí dodávky materiálu na stavbu a je ji třeba dokoupit.


Poznámka ke způsobům zdění z broušených cihel:

Zdění cihel na tenkovrstvou maltu – nutno používat nanášecí válce:

  • malta pro celoplošnou tenkou spáru – tenkovrstvá malta, která pokrývá celou plochu ložné spáry (pokrývá jednotlivá žebra i dutiny cihel), se nanáší tomu určeným nanášecím válcem. Nelze ho ničím nahradit.
  • malta pro tenkou spáru – pro nanášení této tenkovrstvé malty pokrývající pouze jednotlivá žebra cihel se používá tomu odpovídající nanášecí válec. Vhodnější způsob je namáčení cihel do malty.

Je zakázáno používat malířský váleček jako náhradu za nanášecí válec.

CENA:

bez DPH: 4 000 Kč
s DPH: 4 840 Kč

OBJEDNÁVKY A DOTAZY:

Pro objednání nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.

V případě deštivé předpovědi počasí na sjednaný termín technické pomoci doporučujeme zakládání přesunout na jiný den.
Pokud přesto požadujete, aby technik na Vaši stavbu přijel a kvůli nepřízni počasí nezaloží, dovolujeme si upozornit, že bude účtováno za každou započatou hodinu strávenou na cestě a stavbě 500 Kč bez DPH (605 Kč s DPH) a kilometrovné ve výši 5Kč/km bez DPH (6,05 Kč s DPH).

Každá započatá následující hodina nad rámec služby je zpoplatněna:  500 Kč bez DPH/hod